Trygghet och bemötande

Skolans policy

En förutsättning för att trivas och utvecklas är att man känner sig trygg och respekterad för den person man är. Det är allas skyldighet att reagera mot kränkande beteenden och uttryck som kan upplevas stötande. Det är allas ansvar att säga ifrån och ingripa om någon blir utsatt.

Bestämmelser i diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. På skolan ska ingen utsättas för:

  • diskriminering eller trakasserier på grund av kön/könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion/annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
  • kränkande behandling