Komvuxarbete

Komvuxarbete

För att reglerna för gymnasieexamen i kommunal vuxenutbildning ska bli mer flexibla har ett komvuxarbete ersatt gymnasiearbetet i komvux. Det har också införts förändringar i reglerna för en högskoleförberedande gymnasieexamen inom komvux på gymnasial nivå. Förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021. Från den 1 juli 2021 kan betyg endast sättas på komvuxarbete. Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng.

Elever som tidigare har genomfört ett gymnasiearbete i gymnasieskolan eller inom komvux ska fortsättningsvis få använda dessa i en gymnasieexamen från komvux

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå - högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom studieområdet. Komvuxarbetet ska redovisas i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär. Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt ska arbetet ha koppling till de redovisningsformer som förekommer inom för studieområdet relevanta högskoleutbildningar och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse. Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska eller på ett modernt språk. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå-högskoleberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom studieområdet. Komvuxarbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär. Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär ska arbetet ha koppling till de redovisnings–former som förekommer inom för studieområdet relevanta högskolestudier och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse. Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – yrkesexamen

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

När läses kursen Komvuxarbete?

När du börjar bli klar med alla programgemensamma kurser och fördjupningskurser är det dags att ta kontakt med SYV och planera för ett komvuxarbete. Ta med i din tidsplanering att komvuxarbetet normalt tar 2 - 4 månader att genomföra och att handläggningen av ansökan tar några veckor.

Du som inte är folkbokförd i Norrköping ska kontrollera att din hemkommun kommer att betala IKE (interkommunal ersättning) för dig.

Anvisningar för anmälan

Fyll i blanketten KOMVUXARBETE , 40.5 kB.. Tag kontakt med en studie och yrkesvägledare för bokning av planeringssamtal.

vagledningscentrum@norrkoping.se eller 011–155440